Take a fresh look at your lifestyle.

Hướng dẫn nhiệm vụ Giang Sơn Y Cựu

0 17

Tìm về NPC Dư Khánh tại Triều Ca để trả nhiệm vụ và bắt đầu hành trình thí luyện Giang Sơn Y Cựu, một trong những nhiệm vụ hấp dẫn của Phong Thần, đừng bỏ qua nhé kỳ sĩ.

QUYỂN 1:

Cấp 38 nhận nhiệm vụ tứ tượng (địa tâm)– ra hoang mạc 1 đánh sa hồn kiếm Bút ký bị rách ( trong 30p không ra thì về nhận lại nv hoặc mua vật phẩm tìm nguyên liệu ở F2 sử dụng có thêm 30p )– Hên nó cho nhanh – xui nó cho chậm. Yêu cầu : phải có trạng thái thời gian 30p tìm nguyên liệu, nhiệm vụ tứ tượng là tìm địa tâm, quái đánh chỉ định là sa hồn.

Kiếm được bút ký về Dư khánh Triều ca trả nhiệm vụ và bắt đầu cuộc hành trình.

📒Trang 1: Hoang mạc 1=> đánh 50 con sa hồn (tổ đội đc nhiệm vụ)=> Dư khánh => Hoang mạc 2 tìm Đao cầm xanh (boss đao cầm – đánh nhiều nó khác ra – tổ đội được chung nhiệm vụ) => Dư khánh => Hoa trư Sa mạc 1 (Nằm bên góc trái bản đồ – đánh hết 3 con theo hên xui) = > Dư khánh => nhận bảo tàng đồ lên Sa mạc 5 tìm Thiết bố (cấp 60 mới nhận đc – nhiệm vụ thất bại qua ngày mới nhận lại được – nên tìm cao thủ hỗ trợ – Lưu ý : người thả boss phải last hit boss )

Phần thưởng: BÍ kíp 4x bất kỳ .

📒Trang 2: Đông hải Thủy Vực=> Giết 50 Lục quy => Dư khánh => tìm giết 1 trong ba con này Chúc ngư (225 – 207), Thố Ngư (247-205) và Thể Ngư (203 – 177) hên thì được sớm không thì cứ đánh khi nào được thì thôi=> Dư khánh = > Tìm Thiết ngư vương Đông hải Long Cung (250 – 206, 229 – 197, 206 – 177) => Đi Đông hải Thủy Vực Giết 1 trong 3 con quái mà Thiết Ngư Vương chỉ định (Cự cốt thiệt ngư, Đại đầu ngư và Thiết la ngư: 203 – 2012, 216 – 199, 219 – 192) => Dư khánh = >Nhận bản đồ đánh Kim trại trên Đông hải 5 (cấp 70 – nhiệm vụ thất bại qua ngày mới nhận lại – nên tìm cao thủ hỗ trợ – Lưu ý : người thả boss phải last hit boss ).

Phần thưởng: món lục 4x, bikíp 4x, 6x, bất kỳ.

🎯 QUYỂN 2:

Dư khánh => Chọn thư hàng Băng linh hoặc thư hàng Hỏa ma

➨Nếu chọn thư hàng Băng Linh => Băng xuyên 1 đánh Băng linh đến khi nào có được Bút ký 2 bị rách.

➨Nếu chọn thư hàng Hỏa ma => Hiên viên 1 đánh Hỏa ma đến khi nào có được Bút ký 2 bị rách.

(Lưu ý: Kiếm Bút ký 2 bị rách có tỷ lệ cực cực thấp và phải cầm theo thư hàng trong hành trang – có thể đánh 1 tiếng hoặc 10 tiếng nó mới ra – kiên trì nhé – đánh hoài nó cũng ra thôi).

Sau khi có bút ký 2 bị rách thì gặp Dư Khánh làm lần lượt ở Hiên Viên rồi mới qua Băng Xuyên.

📒 Nhiệm vụ Hiên viên: Dư khánh => giết 50 Hỏa Ma = > Dư khánh = > Dùng Lưu ly trảm siêu độ 9 Hỏa ma => Dư khánh = > thu phục Hỏa tà xanh (Boss hỏa tà – tổ đội có thể song nhiệm vụ) => Dư khánh => Tiêu diệt Sơn Dương yêu hoặc Lôi Trạch thần xanh (Boss xanh – trong trạng thái giải cứu hiên viên – tức là: Mọi người phải làm song nhiệm vụ Tứ tinh ở Hiên viên cả 5 tầng ( NHẬN NV TỨ LINH Ở THẦY TƯỚNG SỐ TRIỀU CA ) – làm xong đừng về trả mà phải để luôn cái chế độ hoàn thành nhiệm vụ cho đến khi tìm thấy boss xanh – Lưu ý cấp 65 mới có nhiệm vụ Tứ tinh) = > Dư khánh = > Giết Côn bối (cấp 70 – nhận bản đồ đánh Côn bối trên Hiên viên 5 – nhiệm vụ thất bại qua ngày mới nhận lại – nên tìm cao thủ hỗ trợ – Lưu ý : người thả boss phải last hit boss ).

Phần thưởng: 1 món lục 6x – bikip 4x, 6x, 7x bất kỳ.

📒 Nhiệm vụ Băng xuyên: Dư khánh => giết 50 băng Linh = > Dư khánh = > Tiêu diệt Lam quái xanh (Boss xanh – tổ đội có thể song nhiệm vụ) => Dư khánh => Giết Dã mao thần xanh hoặc Lôi trạch thần xanh (Boss xanh – trong trạng thái giải cứu Băng xuyên – tức là: Mọi người phải làm song nhiệm vụ Tứ tinh ở Băng xuyên cả 5 tầng( NHẬN NV TỨ LINH Ở THẦY TƯỚNG SỐ TÂY KỲ) – Làm xong đừng về trả mà phải để luôn cái chế độ hoàn thành nhiệm vụ cho đến khi tìm thấy boss xanh – Lưu ý cấp 65 mới có nhiệm vụ Tứ tinh) = > Dư khánh = > Giết Lam Bá (Cấp 80 – Nhận bản đồ Lam bá trên Băng xuyên 5 – nhiệm vụ thất bại qua ngày mới nhận lại – rất khó nên tìm SIÊU cao thủ hỗ trợ – Lưu ý : người thả boss phải last hit boss ).

Phần thưởng: 1 món lục 8X (Chân – Đai – Đầu )

🎯 QUYỂN 3: Làm ở Khổn tiên cung thi tổ đội không có tác dụng.

Tim bút ký quyển 3 cần đánh quái ở Khổn tiên cung trong trạng thái nhiệm vụ Thiên cương hồn ở KTC (NV CHỈ ĐÁNH QUÁI NÀO THÌ ĐÁNH CON ĐÓ, CHỈ NHẬN ĐƯỢC BÚT KÝ KHI CHƯA XUẤT HIỆN THIÊN CƯƠNG ẢNH.) – kiên trì mới có (Tỷ lệ thấp)

Bút ký = > Dư khánh

=> giết 2 Lam cốt xanh => Dư khánh

=> giết 2 Bố thần xanh => Dư khánh.

=> giết 7 Ma nữ xanh => Dư khánh.

=> giết 7 Đới trại xanh => Dư khánh

= > giết 7 Lục ngô thần xanh => Dư khánh => nhận bản đồ khổn tiên lên T5 lên tìm bàn cổ (không phải boss nhé- chỉ tìm để nhận nhiệm vụ thôi)

=> Giết Đại điêu – Bích du cung 5 – ra 6h30 sáng và 20h30 tối – chính mình phải là người kết boss (tổ đội đánh còn 1% mình lao vô xúc) –nếu trong 3 ngày không giết được đại điêu về Dư khánh nhận lại nhiệm vụ tìm bàn cổ.

Phần thưởng: 1 món lục 10x (Chân – Đai – Đầu ) – danh hiệu Bàn Cổ Sứ Giả.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM